સમાચાર

માહિતી

    રાજગોર બ્રાહ્મણ સમુહ લગ્ન આયોજન-૨૦૧૯
  • નામ:-રાજગોર બ્રાહ્મણ સમુહ લગ્ન આયોજન-૨૦૧૯
  • તારીખ:-15 08, 2019
  • માહિતી:-આજ રોજ સમસ્ત રાજગોર બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિ મહુવા શ્રાવણી મળેલ નિમિતે મિટિગમાં પ્રમુખ મુળુભાઈ જોષી  તેમજ કારોબારિ દ્રારા સમુહ લગ્ન નિ તારિખ જાહેર કરેલ છે તારીખ:-૦૮/૧૨/૨૦૧૯ રવિવાર માગશર શુદ‌ ૧૧ ફોર્મ  મેળવા માટેનિ તારિખ:-૨૫/૦૮/૨૦૧૯
Hide Loader