સમાચાર

માહિતી

    ગુજરાત સરકાર દ્રારા લાડલી દિકરી યોજના
  • નામ:-ગુજરાત સરકાર દ્રારા લાડલી દિકરી યોજના
  • તારીખ:-02 08, 2019
  • માહિતી:-

    ગુજરાત સરકાર દ્રારા લાડલિ દિકરી યોજના જેમા ધોરણ ૧ માં ૪૦૦,ધોરણ ૯માં ૬૦૦૦ અને ૧૮ વર્ષમાં ૧૦૦૦૦૦ લાખ આપવામાં આવશે, ફોર્મ ને ડાઉનલોડ કરવામાં માટે નિચે આપેલ લિંક્સ ને ok આપો. જય મહાદેવ  ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં કિલ્ક કરો ડાઉનલોડ ફોર્મ કરો

Hide Loader