મૃત્યુ નોધ માહિતી

માહિતી

  સ્વ. ટપુભાઇ(મણિશંકર) ગાંડાભાઈ
 • નામ:-સ્વ. ટપુભાઇ(મણિશંકર) ગાંડાભાઈ
 • સ્વ.સં.૨૦૬૯ આસોસુદ-૭
 • તારીખ:-2013-04-26
 • વાર:-શુક્રવાર
 • જાતિ:-પુરુષ
 • ગામ:-ભડલી (ભાણ)
 • તાલુકો:-વિછીયા
 • જિલ્લો:-રાજકોટ
 • માતા:-no
 • પિતા:-ગાંડાભાઇ
 • પુત્ર:-નટુભાઇ તથા લખુભાઇ
 • પત્ની:-સ્વ. ત્રિવેદી મણિબેન મણિશંકર(ટપુભાઇ)
Hide Loader