મૃત્યુ નોધ માહિતી

માહિતી

  સ્વ. ત્રિવેદી મણિબેન મણિશંકર(ટપુભાઇ)
 • નામ:-સ્વ. ત્રિવેદી મણિબેન મણિશંકર(ટપુભાઇ)
 • સ્વ.સં.૨૦૬૯ આસોસુદ-૭
 • તારીખ:-2013-10-11
 • વાર:-શુક્રવાર
 • જાતિ:-સ્ત્રી
 • ગામ:-ભડલી(ભાણ)
 • તાલુકો:-વિછિયા
 • જિલ્લો:-રાજકોટ
 • માતા:-no
 • પિતા:-no
 • પુત્ર:-નટુભાઇ તથા લખુભાઇ
 • પતિ:-સ્વ.ત્રિવેદી ટપુભાઇ(મણિશંકર) ગાંડાભાઇ
Hide Loader