કમિટી સભ્યો

કમિટી સભ્યો

  જોષી નિતિનભાઇ પ્રાણભાઇ

 • નામ:-જોષી નિતિનભાઇ પ્રાણભાઇ
 • ગામ :-મહુવા
 • મોબાઈલ નં . :-9723500438
 • ઈ- મેલ :- info@rysm.com
  જાની જીજ્ઞેશભાઇ ભીખાભાઈ

 • નામ:-જાની જીજ્ઞેશભાઇ ભીખાભાઈ
 • ગામ :-મહુવા
 • મોબાઈલ નં . :-9638542020
 • ઈ- મેલ :- info@rysm.com
  જોષી જગદીશભાઈ

 • નામ:-જોષી જગદીશભાઈ
 • ગામ :-કોટડા
 • મોબાઈલ નં . :-9825576051
 • ઈ- મેલ :- info@rysm.com
  ત્રિવેદી લલિતભાઇ લક્ષ્મીશંકર

 • નામ:-ત્રિવેદી લલિતભાઇ લક્ષ્મીશંકર
 • ગામ :-મહુવા
 • મોબાઈલ નં . :-8347772800
 • ઈ- મેલ :- info@rysm.com
  જોષી શેૈલેષભાઈ મનસુખભાઇ

 • નામ:-જોષી શેૈલેષભાઈ મનસુખભાઇ
 • ગામ :-દુઘેરિ
 • મોબાઈલ નં . :-7878645101
 • ઈ- મેલ :- info@rysm.com
  જાની ગૌતમભાઇ ભીખાભાઈ

 • નામ:-જાની ગૌતમભાઇ ભીખાભાઈ
 • ગામ :-મહુવા
 • મોબાઈલ નં . :-7096423636
 • ઈ- મેલ :- info@rysm.com
  ઓઝા જનકભાઇ હરીભાઇ

 • નામ:-ઓઝા જનકભાઇ હરીભાઇ
 • ગામ :-નૈપ
 • મોબાઈલ નં . :-9979667059
 • ઈ- મેલ :- info@rysm.com
  જોષી રાજેશભાઇ પ્રાણભાઇ

 • નામ:-જોષી રાજેશભાઇ પ્રાણભાઇ
 • ગામ :-મહુવા
 • મોબાઈલ નં . :-9924060107
 • ઈ- મેલ :- info@rysm.com
  જોષી જયેશભાઈ દલપતભાઈ

 • નામ:-જોષી જયેશભાઈ દલપતભાઈ
 • ગામ :-મહુવા
 • મોબાઈલ નં . :-9978774532
 • ઈ- મેલ :- info@rysm.com
  જોષી નિતિનભાઈ છેલશંકરભાઈ

 • નામ:-જોષી નિતિનભાઈ છેલશંકરભાઈ
 • ગામ :-ભાદ્રોડ
 • મોબાઈલ નં . :-7878645101
 • ઈ- મેલ :- info@rysm.com
Hide Loader