કમિટી સભ્યો

કમિટી સભ્યો

  જાની રાકેશભાઇ રમેશભાઇ

 • નામ:-જાની રાકેશભાઇ રમેશભાઇ
 • ગામ :-વાઘવદરડા
 • મોબાઈલ નં . :-9662721357
 • ઈ- મેલ :- info@rysm.com
  જોષી મનોજભાઇ નંદલાલભાઇ

 • નામ:-જોષી મનોજભાઇ નંદલાલભાઇ
 • ગામ :-દાતરડી
 • મોબાઈલ નં . :-9898561153
 • ઈ- મેલ :- info@rysm.com
  જોષી સતીષભાઇ પ્રાણભાઇ

 • નામ:-જોષી સતીષભાઇ પ્રાણભાઇ
 • ગામ :-મહુવા
 • મોબાઈલ નં . :-9825582176
 • ઈ- મેલ :- info@rysm.com
  જોષી ચેતનભાઇ રશીકભાઇ

 • નામ:-જોષી ચેતનભાઇ રશીકભાઇ
 • ગામ :-મહુવા
 • મોબાઈલ નં . :-9904482082
 • ઈ- મેલ :- info@rysm.com
  જોષી કપીલભાઇ બાબુભાઈ

 • નામ:-જોષી કપીલભાઇ બાબુભાઈ
 • ગામ :-મહુવા
 • મોબાઈલ નં . :-9725757500
 • ઈ- મેલ :- info@rysm.com
  જોષી નિતિનભાઇ મહેશભાઇ

 • નામ:-જોષી નિતિનભાઇ મહેશભાઇ
 • ગામ :-મહુવા
 • મોબાઈલ નં . :-9016883316
 • ઈ- મેલ :- info@rysm.com
  જોષી હર્ષદભાઈ મોહનભાઈ

 • નામ:-જોષી હર્ષદભાઈ મોહનભાઈ
 • ગામ :-રાજગોર બ્રાહ્મણ યુવા સંગઠન મહુવા
 • મોબાઈલ નં . :-9913218199
 • ઈ- મેલ :- info@rysm.com
Hide Loader