મહામૃત્યુંજય યોજના

We Accepts Digital Payments

We provide latest & fastest digitalization payment methods.

Leading Database Provider

Pay through Bank [ બેન્ક દ્વારા ]

 • Account Holder Name : મહા મૃત્યુંજય ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ- મહુવા
 • Account No : 38430490492
 • IFSC Code : SBIN0005948
 • Account Type : Current
 • Branch Address : એસ.બી.આઈ. , સ્ટેશન રોડ શાખા,મહુવા
 • નોંધ :-
 • જો તમે દાનની રકમ બેંક મારફતે ઑનલાઈન ટ્રાન્સફર કરો છો તેમના રેફ્રન્સ આઈડી તથા તમારી ડિટેલ્સ અમને મોકલવાની રેહશે.
 • તમે આપેલ માહિતી મુજબ અમને બેન્કમાંથી મળેલ માહિતી બને સરખી થવી જરૂરી છે તેથી દાન ની રકમ ખરાઈ થાય તે હેતુ થી તે અમને મોકલવી અગત્યની છે.
 • જો તમે માહિતી અમને મોકલેલ હોઈ અને તેની ખરાઈ નો મેસેજ ના મળે તો ઉપર જણાવેલ ઓફિસ નંબર પર કોલ કરીને ને જાણકારી મેળવી લેવી.
 • આ માહિતી તમે અમને વહાર્ટસએપ મારફતે અથવા ઇમેઇલ કરીને પણ જણાવી શકો છો.
 • ઉપરોકત જણાવેલ માહિતીની ઑનલાઈન ટ્રાન્સફર કરનાર તમામ દાતાઓએ નોંધ લેવી.
 • સહકાર આપવા બદલ આભાર.

Hide Loader