આયોજનો

માહિતી

    કથાનું આયોજન
  • નામ:-કથાનું આયોજન
  • પ્રાયોજક(Sponsor):-ઋષિમુનિઓ
  • તારીખ:-04/10/2019  થી  04/10/2019
  • આયોજક(Organizer):-જોષી નિતિનભાઇ પી.જાની (પ્રમુખશ્રી) જીગ્નેશભાઇ બી. (ઉપપ્રમુખશ્રી) ત્રિવેદી લલિતભાઈ એલ ( મંત્રીશ્રી ),જોષી નિતિનભાઈ એસ ( સહમંત્રીશ્રી ) જોષી જયેશભાઇ ડી. (સહખજાનચીશ્રી)
  • ફોન નંબર:-9638542020
  • કાર્યકરો:-જોષી નિતિનભાઇ પી.જાની (પ્રમુખશ્રી) જીગ્નેશભાઇ બી. (ઉપપ્રમુખશ્રી) ત્રિવેદી લલિતભાઈ એલ ( મંત્રીશ્રી ),જોષી નિતિનભાઈ એસ ( સહમંત્રીશ્રી ) જોષી જયેશભાઇ ડી. (સહખજાનચીશ્રી)
  • સ્થળ:-મહુવા
  • માહિતી:-મહુવા ખાતે પહેલી જ વાર રૂચીમુનીઓ દ્રારા કથાનું આયોજન કરવામા આવ્યુ હતું જેમા રૂચીમુનીઓનું રાજગોર બ્રાહ્મણ યુવા સંગઠન મહુવા દ્રારા સન્માનીત કરવામા આવ્યા હતા જેમા રાજગોર બ્રાહ્મણ યુવા સંગઠન મહુવા ના કમિટી ના સભ્યો હાજરી આપી હતી.
Hide Loader